مشخصات مشتری
* سن

* ميزات تحصيلات

* شغل

* شروع ارتباط (نحوه آغاز ارتباط با ارس جامه):

* 3- مدت ارتباط با ارس جامه:

* به نظر شما كدام گزينه , ويژگي يك فروشگاه ممتاز است:

* 5- به نظر شما فروشگاه ارس جامه در كداميك از ويژگيهاي ذيل برتر است:

* به نظر شما مهمترين نقطه ضعف ارس جامه در كداميك از موارد ذيل برتر مي باشد:

* آيا ارس جامه را جهت دريافت خدمات به ديگران توصيه مي نماييد

لطفا ارس جامه را از نظر شاخص هاي ذيل ارزيابي فرماييد
* 1. سرعت در ارائه خدمات

* 2. دقت در ارائه خدمات

3. تخصص و تسلط كاركنان

4. نحوه برخورد و ايجاد ارتباط مشتريان

* 5. پاسخگويي و مشاوره به مشتريان

* 6. صداقت و راز داري

* 7. رسيدگي به شكايات و انتقادات

* 8. فضاي اختصاص يافته براي كالاها

* 9. نماي خارجي فروشگاه (از نظر زيبايي ديد مناسب و...)

* 10. نظافت و آراستگي در فضاي داخلي فروشگاه

* 11.امكانات رفاهي براي مشتريان داخل فروشگاه (صندلي, آبسردكن, تهويه مناسب ATM و...)

* 12.سهولت دسترسي به اجناس


ارسال